четвер, 12 квітня 2018 р.


Бібліотранформер як бібліографічна допомога в практичній діяльності бібліотек
завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу Надія Аркадіївна Ількевич
В публікації в блозі «Нетрадиційний підхід до рекомендаційної бібліографічної діяльності» від 10 червня 2014 р. ми вже звертали увагу на появу в практиці роботи бібліотек так званого бібліотрансформера.
Як це часто трапляється, теоретики бібліотечної справи та бібліографознавства розробляють наукове підґрунтя до нашої практичної діяльності.

понеділок, 19 березня 2018 р.


Презентуємо нове видання Бібліотеки
завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу Надія Аркадіївна Ількевич

До проведення семінару-навчання: «Веб-сайт шкільної бібліотеки як складова залучення користувачів бібліотеки до читання», видано методико-бібліографічний дайджест «Веб-сайт – віртуальний простір бібліотеки»:
Веб-сайт – віртуальний простір бібліотеки: метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для     юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 25 с. – (Інформаційний простір освіти).
Основу видання складають фрагменти текстів документів із посиланням на першоджерела та рекомендація додаткової літератури. Друковані документи можна одержати у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. Для зручності використання, в тексті виділені ключові поняття, а в електронному додатку до посібника вміщено повні тексти рекомендованих електронних документів.
Він може бути цікавим і корисним бібліотекарям-практикам та  студентам бібліотечних спеціальностей, адже у реферативній формі узагальнює  найцікавіші, з огляду на заявлену тему, публікації.

вівторок, 24 жовтня 2017 р.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ НА САЙТАХ БІБЛІОТЕК

бібліотекар І категорії
інформаційно-бібліографічного відділу
 Віта Леонідівна Новосад

   У віртуальному про­сторі бібліотек усе більше з’являється електронних інформаційних продуктів, у т. ч. власного виробництва, з великими масивами бібліогра­фічних даних. Та разом зі збіль­шенням їх кількості, усклад­нився пошук для пересічних користувачів. Водночас, робота з користувачами за допомогою бібліографічної продукції – це саме той аспект діяльності, який робить бібліотеку культурним інститутом і відрізняє її, наприклад, від пункту книжкового прокату. Тому має змінюватись не тільки ресурсна база бібліотек, але й технологія подання інформації про власні електронні видання.
Прийняти вірне рішення про локації розміщення Електронних бібліографічних посібників, певною мірою, допоможе стаття:
Вовк В. Електронні бібліографічні посібники на сайтах обласних бібліотек для юнацтва, молоді / В. Вовк // Бібліосвіт. – 2017. – № 1. – С. 19–27.

четвер, 13 липня 2017 р.

Дистанційне обслуговування користувачів – нова бібліотечна технологія

завідувач сектору реєстрації користувачів
Волинської обласної бібліотеки для юнацтва
Руслана Тимощук

Інтернет створив можливості для дистанційного бібліотечного обслуговування. Сьогодні є всі передумови розглядати дистанційне обслуговування як нову перспективну бібліотечну технологію.
Тому бібліотеку можна назвати дистанційною обслуговуючою системою. Використовуючи для роботи комп’ютер, користувач набирає адресу бібліотеки, і при цьому його цікавлять тільки швидкість, повнота отримання інформації, якість обслуговування, можливість діалогу з бібліотекарем через електронну пошту.
Багато бібліотек успішно застосовують цю форму, проте поки вона не отримала широкого розповсюдження. Зважаючи на це, рекомендуємо до ознайомлення статтю:
Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 30–34. – Текст статті доступний також в Інтернеті (дата звернення: 04.07.2017). – Загол. з екрана.
Автор, старший науковий співробітник, завідувач відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Катерина Лобузіна поряд із каталогізацією веб-ресурсів, електронними виставками, розглядає дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування як основну форму онлайнової бібліотечної діяльності.
У публікації запропоновано засоби реалізації сучасних інформаційних сервісів, механізм спільної діяльності бібліографа і користувача у процесі пошуку необхідної інформації та системи інформаційного обслуговування віддалених користувачів.
Отже, сьогодні Інтернет став невід’ємною глобальною складовою бібліотечних ресурсів і сервісів: залучення віддалених користувачів значно розширило коло потенційних споживачів бібліотечних послуг, каталогізація веб-ресурсів підвищила інформаційний потенціал бібліотечного фонду.
Освоєння бібліотеками мережного середовища розширило також можливості подання наявного інформаційного потенціалу бібліотечних фондів, створило умови для формування якісно нових інформаційних  ресурсів. Бібліотеки завдяки можливостям інформаційно-комунікаційних технологій можуть реалізувати потенціал експертів-посередників між інформаційними ресурсами та користувачем, привнести у Глобальну мережу структурованість і упорядкованість, властиву бібліотечним фондам, надати бібліотечні послуги віддаленим користувачам на тому ж високому рівні, на якому вони доступні читачам традиційної бібліотеки.


середа, 22 лютого 2017 р.

Щодо бібліографічного опису електронних документів

завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу Надія Аркадіївна Ількевич


Шановні колеги, при описі електронних ресурсів локального та віддаленого доступу раджу Вам скористатися відео-консультацією «Бібліографічний опис електронних ресурсів» Національної парламентської бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Перехід до консультації – http://profy.nplu.org/file/biblio-opys.pdf

Щодо бібліографічного оформлення наукових праць

завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу Надія Аркадіївна Ількевич

Тема, на яку я звертаю Вашу увагу, дуже актуальна у повсякденній діяльності бібліографа. Адже майже щодня доводиться консультувати користувачів, навчати їх основам бібліографічного супроводу написання і оформлення наукових праць, та й, врешті складати списки на замовлення (так звані, письмові довідки). Зважаючи на це, рекомендую Вам до ознайомлення статтю:
Грудініна Н.   Бібліографічне оформлення наукових праць / Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 3. – С. 47–50. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614595%2F2016%2F3 (дата звернення: 18.01.2017). – Загол. з екрана.
Автор статті, Наталія Грудініна, – науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського.
У статті розглянуто особливості бібліографічного оформлення використаних джерел у наукових працях. Виокремлено принципи складання бібліографічних списків і посилань на різні види документів. Висвітлено правила оформлення й застосування внутрішньотекстових, підрядкових і затекстових бібліографічних посилань, скорочення повторних посилань, відмінність між списками літератури й посиланнями. 

Щодо електронних бібліографічних ресурсів бібліотек

завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу Надія Аркадіївна Ількевич

Про створення і використання електронних ресурсів у бібліотеках написано і опубліковано чимало. Стаття бібліотекаря-практика Галини Лех та знаного науковця Галини Швецової-Водки цікава, передусім, поєднанням опису практичного досвіду з науковим підгрунтям, вірним фаховим глосарієм означеної теми. У статті розглянуто аспекти створення та використання електронних бібліографічних ресурсів у шкільній бібліотеці Червоноградської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 9 Львівської області, а також застосування інтернет-ресурсів в обслуговуванні. Проведено аналіз електронних бібліографічних посібників, виданих фахівцями шкільної бібліотеки протягом 2010–2015 років, та статистичний моніторинг задоволення запитів за допомогою електронних ресурсів.
Дозволю собі навести найбільш значимі, на мій погляд, фрагменти статті:
Лех Г.   Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки  / Г. Лех, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 7. – С. 28–30. –Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9615184%2F2016%2F7 (дата звернення: 18.01.2017).