понеділок, 11 квітня 2016 р.

ЩОДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ БІБЛІОТЕК НА ВЛАСНИХ ВЕБ-САЙТАХ

зав. інформаційно-бібліографічного
відділу Надія Аркадіївна Ількевич

Звертаю увагу колег на статтю головного бібліографа Національної парламентської бібліотеки України К. Науменко «ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТАХ ОУНБ» (Науменко К.   Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ / К. Науменко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1. – С. 36–38). На мій погляд, вона цінна тим, що організовує наші уявлення про можливість і правила розміщення власних  бібліографічних видань на бібліотечних веб-сайтах.

Рекомендую деякі фрагменти, що мають практичне значення для бібліографів (курсив мій).
«...На сайтах українських бібліотек будь-якого виду і форми власності нині представлено різноманітні електронні ресурси; каталоги, бази даних, інформацію про різноманітні бібліографічні посібники або їх повнотекстові версії.
19-21 травня 2015 р. в Національній парламент­ській бібліотеці України пройшов семінар на тему «Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: су­часний стан і тенденції розвитку». Напередодні проведення заходу виникла потреба у з’ясуванні стану електронної бібліографії в регіонах. Тому пра­цівниками науково-бібліографічного відділу бібліо­теки було проведено дослідження, об’єктом якого став масив бібліографічної продукції (окрім «Кален­дарів...»), представленої на веб-сайтах ОУНБ Укра­їни. Увага приділялася саме бібліографічним посіб­никам, особливостям їх подання. Зокрема, оцінюва­лися; складність пошуку бібліографічних видань на сторінках сайту; хронологічні рамки розміщених посібників; способи та формати їх представлення; наявність повних текстів...

...Структура кожного сайту своєрідна, і тому подання джерел інформації про бібліографічні видання на кожному з них різниться. Можна виділити 2 варіанти її розмі­щення:
1) на головній сторінці з характерною назвою:
«Видання»;
«Видання бібліотеки»;
«Наші видання»;
«Публікації»;
«Бібліотечні видання».
2) у розділах із більш загальною назвою:
«Ресурси»;
«Ресурси бібліотеки»;
«Цифрова бібліотека»;
«Електронна бібліотека»;
«Діяльність».
(На мій погляд, найкращі варіанти для пошуку – «Видання бібліотеки» або «Наші видання», оскільки зрозуміло, що це –доробки саме цієї книгозбірні).

Бібліографічні видання на сайтах бібліотек по­дано по-різному:
- лише назвою посібника;
- бібліографічним описом;
- рідше: назвою з короткою анотацією;
- бібліографічним описом та зображенням;
- назвою та зображенням обкладинки;
- бібліографічним описом з анотацією та зобра­женням обкладинки.

Окремі ОУНБ, інформуючи про видання, поєд­нують декілька ознак...

Повні тексти бібліографічних видань на сайтах ОУНБ розміщено не завжди.
Є можливість переглянути більшість видань та/або закачати на сайтах 17 бібліотек...
(Вважаю, що саме представлення повних текстів бібліографічних посібників на сайтах бібліотек дає змогу орієнтуватися у їх фондах, специфіці напрямків бібліографічних інтересів, рівні бібліографічної діяльності даної установи тощо).

Найпопулярнішими форматами представлення повних текстів видань на сайтах бібліотек є:
1) web-сторінка;
2) doc;
3) pdf.


...Одним із завдань бібліотеки є забезпе­чення доступу до повнотекстових бібліографічних ресурсів. У цьому напрямі всім бібліотекам є над чим працювати, аби якнайповніше задовольняти запити користувачів. Найпростішим і найзручнішим зі способів отримання бібліографічних матеріалів для них було б просте скачування, але тут більшість бібліотек стикається з проблемою збереження свого авторського права. Що ж потрібно робити, аби і ко­ристувача зацікавити, й інформацію захистити? Як виявилося, рішення є. Це застосування соціальних сервісів для миттєвого створення інтерактивних публікацій в Інтернеті.
Інтерактивна публікація - це інтерактивний електронний документ для читання з комп’ютера. При цьому створюється відчуття читання паперо­вого документа (можна перегортати сторінки, від­значати цікаві місця, збільшувати масштаб зобра­ження), що може бути оснащений додатковими можливостями і мультимедіа.
Сьогодні інтернет-простір надає багато як платних, так і безкоштовних сервісів для ство­рення інтерактивних публікацій. Саме безкош­товний варіант в умовах нинішнього фінансування бібліотек, на наш погляд, більше зацікавить праців­ників вітчизняних бібліотек. Одним із таких сер­вісів є Calameo. Він дає змогу створювати інтерак­тивні публікації різних форм із файлів Microsoft Office (.doc .rtf .ppt .pps .xls), Open Office (.odt .ott .sxw .stw .odp .otp .sxi .sti .ods .ots .sxc .stc), a також .pdf .txt .htm .html...
У зв’язку з тим, що видання, які були створені за допомогою Calameo, захищені від копіювання тексту, під час підготовки бібліографам треба уважно стежити за оформленням гіперпосилань, що використовуються в тексті. Неактивне посилання користувачеві доведеться набирати власноруч.
Альтернативним ресурсом є диск Google (англ. Google Drive) - сховище даних та програма керу­вання файлами, яка належить компанії Google Inc. Він дає змогу користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі та ділитися ними з іншими кори­стувачами в Інтернеті. Цим сервісом у своїй роботі користується Чернівецька ОУНБ. Повнотекстові джерела, розташовані на її сайті, мають такий са­мий вигляд, як і друковані, а текст можна копію­вати.
Ще одним безкоштовним онлайновим сервісом є ISSUU. Він призначений для створення та збері­гання красивих флеш-публікацій (журналів і книг) з файлів у форматах PDF, DOC і PPT.

...Сьогодні книгозбірням необхідно продовжувати позиціонувати себе як сучасні інформаційні та куль­турно-просвітницькі центри, що забезпечують нако­пичення, зберігання, використання і поширення знань, популяризують бібліотечно-інформаційні ре­сурси і послуги в мережевому середовищі. Для цьо­го їм слід посилити інноваційну складову в процесі розвитку бібліотечно-інформаційного обслугову­вання користувачів, активізувати формування електронних бібліотек, електронних ресурсів, на­давати доступ до них, а також до електронних каталогів, вторинної продукції через свої сайти, поширювати і поглиблювати спільну корпоратив­ну та кооперативну роботу щодо створення рефера­тивних та зведених баз даних, інтегрованих елек­тронних ресурсів тощо».


Немає коментарів:

Дописати коментар